Как да разберем дали бизнеса, който развиваме е печеливш?

Един от показателите за това е маржът на печалбата от него. Този показател отразява рентабилността на даден бизнес и неговата доходност. Маржът на печалбата представлява отношение на печалбата (брутна, оперативна или нетна), като процент от приходите от продажби. Показателят отразява също и каква част от приходите от продажби, фирмата запазва като приход. От казаното до тук, следва да отбележим и трите вида марж на печалбата – брутен, оперативен и нетен.

Най-общо казано, определянето или изчисляването на показателя се получава, като се раздели печалбата на разликата между (приходите минус разходите) на приходите. От тук следва, че определянето на отделните видове марж ще зависят от разликата между приходите и видовете разходи, които ще формират тази разлика.

При определянето на брутният марж на печалбата се вземат в предвид преките разходи – за дейност с производствен характер това са разходите за материали и труд, за търговска дейност – цената на придобиване на стоките и труда за тяхната реализация. Практически приложено, това означава, че при реализирани приходи за дадена продукция или стока 120 лв. и разходите за нейното производство или покупка 90 лв. брутната ви печалба ще е в размер на 30 лв. Като разделите брутната печалба (30 лв.) на общите приходи (120 лв.) се получава коефициент 0,25 и умножен по 100 за превръщане в процент 25% размера на брутния марж.

При определяне на оперативния марж, освен преките разходи, влияние оказва и размера на оперативните разходи – амортизации, разходи за организация и управление на дейността и други управленски разходи за дейността. От примера до тук, ако оперативните разходи са в размер на 5 лв., то размера на разходите става в размер на 95 лв. оперативната печалба е в размер на 25 лв., респективно размера на оперативния марж е 0,21 или 21%.

Нетният марж на печалбата е и показател за общата рентабилност на фирмата. Той се формира от нетната печалба. За неговото определяне е необходимо към разходите споменати до тук да се прибавят и финансовите разходи, като например разходи за лихви и други финансови разходи. В примера, който разгледахме, ако към разходите прибавим още 10 лв., общия им размер ще стане 105 лв., а нетната печалба – 15 лв. или размера на нетния марж на печалбата е 0,13 или 13% или фирмата ще превърне 13% от приходите си като приход.

Самостоятелно нито един от видовете маржове не може да покаже пълната картина на финансовото състояние на фирмата, но изчисляването им може да спомогне за определянето на тежестта на разходите в рентабилността на дадена дейност.

Източник : Profiasset

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *