Особености при счетоводната отчетност на земеделски дружества и производители

Особеностите при отчетността са обосновани, поради характера и спецификата на самата производствена дейност. Това се дължи на продължителността на производствения процес т.е. началото на влагането на суровини, материали, труд и други разходи до получаването на готовия продукт, чиято продължителност варира от шест до девет месеца в зависимост от вида на съответната продукция. Тук ще наблегнем на някои основни моменти в отчетността.

Отчитане на незавършеното производство по отношение на есенните култури, тъй като то обхваща два различни отчетни периода т.е. започва в стар отчетен период и завършва в следващ. Тук има два основни момента прецизното отчитане на преките производствени разходи за съответната култура до приключване на счетоводния отчетен период или по-точно казано края на счетоводната година и последващото им натрупване през новия отчетен период до превръщането им в готова продукция. По отношение на пролетните култури това не е толкова проблемно, защото превръщането им в готова продукция съвпада с текущият счетоводен.

Друга характерна особеност е заприхождаването на готовата продукция. Съгласно НСС – 41 Селско стопанство тя се заприхождава по борсова цена. Тук възникват особености, тъй като тази цена в повечето случаи не съвпада с реалната себестойност на единица продукция. Получените разлики се отчитат съответно като “приход“ при по-висока борсова цена от натрупаната себестойност и “разход“ в обратния случай.

Друг момент е отчитането на държавните помощи под формата на субсидии по съответните мерки. Има два метода за признаването им като приход. По-добре да се използва този, при който приходът се признава към момента на получаването на сумите по банков път. Този начин на отчитане е във връзка с НСС – 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.

Има и други особености свързани със счетоводната отчетност на земеделието, но това ще бъде предмет на следващи публикации.

Източник: Profiasset

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *