ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО или НСС 13

Основни показатели, които характеризират финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, на които би трябвало да се обръща необходимото  внимание.

Видове показатели за финансово-счетоводен анализ са:

Показатели за рентабилност; показатели за ефективност; показатели за ликвидност; показатели за финансова автономност; показатели за обращаемост на материалните запаси; показатели за събиране на вземанията и за погасяване на задълженията.

Показатели за рентабилност се изразяват под форма на коефициенти и са отношения на печалбата към други величини определени в годишните отчети на дадено предприятие. Основните показатели, съгласно НСС 13 са:

-Коефициент на рентабилност на приходите от продажби=финансов резултат/нетен размер на приходите от продажби

-Коефициент на рентабилност на собствения капитал=финансов резултат/собствения капитал

-Коефициент на рентабилност на пасивите=финансов резултат/пасиви

-Коефициент на капитализация на активите=финансов резултат/сума на реалните активи

Коефициентите на рентабилност са положителни величини, когато финансовият резултат е печалба, и показват темповете на възвращаемост на капитала.

Коефициентите на рентабилност са отрицателни величини, когато финансовият резултат е загуба, и показват темповете на декапитализация на предприятието.

Показатели за ефективност също са коефициенти, но изразяват други величини.

Коефициент на ефективност на разходите=приходи/разходи

Коефициент на ефективност на приходите=разходи/приходи

Показатели за ликвидност. Обръщам внимание! Много важен показател!

Коефициент на обща ликвидност=краткотрайни активи/краткосрочни задължения

Коефициент на бърза ликвидност=(краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства)/краткосрочни задължения

Коефициент на незабавна ликвидност = (краткосрочни вземания + парични средства)/текущи задължения

Коефициент на абсолютна ликвидност = парични средства/текущи задължения)

Показатели за финансова автономност, също много важен показател т.е. показва зависимостта на предпрятието от кредиторите.

Коефициент на финансова автономност=собствен капитал/пасиви

Коефициент на задлъжнялост = пасиви/собствен капитал

Показатели за обращаемост на краткотрайните материални активи

Времетраене на един оборот в дни=(средна наличност на краткотрайните материални активи х 360)/нетен размер на приходите от продажби

Брой на оборотите=нетен размер на приходите от продажби/средна наличност на краткотрайните материални активи

Заетост на краткотрайните материални активи=средна наличност на краткотрайните материални активи/нетен размер на приходите от продажби.

Показатели за вземанията и за погасяване на задълженията.

Период на събиране на вземанията от клиенти=(средна наличност на вземанията от клиенти по тяхната отчетна стойност х 360)/нетен размер на приходите от продажби

Период на погасяване на задълженията към доставчици=(средна наличност на задълженията към доставчици х 360)/сума на доставките

            Profiasset

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *