Система ИНТРАСТАТ – организация на работа, ред за прилагане и обхват

Системата Интрастат е въведена от 01.01.2008 г. Тя е регламентирана с Наредба Н-4/21.12.2007 издадена от Министъра на финансите. Тя обхаща вътрешнообщностните пристигания или изпращания на стоки между държави членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Задължение на лицата да подават годишни или месечни интрастат декларации е когато достигнат оборот (праг) на двата отделни потока – пристигания и изпращания, който се определя със заповед на Председателя на НСИ до края на месец октомври в текущата година  за следващата година. При достигане и преминаване на тия прагове възниква задължение за подаване на интрастат декларации. За целта трябва да се регистрирате в НАП като оператори по интрастат. Компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите е териториалната дирекция, в която Интрастат операторът е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност. Декларациите се подават по електронен път през сайта на НАП с КЕП или в електронен вид, записани върху технически носител, който дава възможност за надеждно възпроизвеждане на информацията и отговарящ на изискванията за формат на записа. Предоставянето на данни по система Интрастат може да се осъществява само от регистрирани в Националната агенция за приходите Интрастат оператори за един или двата търговски потока изпращания или пристигания. Подават се от интрастат оператора или от упълномощено от него лице.

Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър на Интрастат операторите и упълномощените от тях лица.

Регистърът по ал. 1 съдържа данните по чл. 81, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и данни за:

вид на задължението-годишно или текущо, за деклариране по система Интрастат и годината и потока, за който се отнася;

  1. първи референтен период при текущо задължение, за всеки поток поотделно;
  2. обем вътрешнообщностна търговия, определящ наличие на основание за възникване на задължение за деклариране по система Интрастат, за всеки поток поотделно;
  3. електронен адрес на Интрастат оператора за изпращане на съобщения от Националната агенция за приходите по електронен път;
  4. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) наличие на уведомление за неосъществяване на Интрастат транзакции по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;
  5. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) упълномощено лице-наименование / име и единен идентификационен код-БУЛСТАТ или единен граждански номер / личен номер на чужденец или служебен номер на Националната агенция за приходите;
  6. изпълнение на задълженията на Интрастат оператора поотделно за всеки поток за всеки месец.
Видове задължения за деклариране

Годишно задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток за дадена година възниква, когато годишният обем на вътрешнообщностната търговия със стоки за този търговски поток от предходната година, определен по реда на чл. 9, ал. 2, от наредбата, надхвърли съответния праг за дадената година по чл. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

Текущо задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток през дадена година възниква, когато лицето не е имало възникнало годишно задължение и в рамките на годината обемът вътрешнообщностна търговия със стоки за даден търговски поток, определен по реда на чл. 9, ал. 1, от наредбата, надхвърли съответния праг за дадената година съгласно по чл. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

Трябва да се отбележи също,че Националната агенция за приходите извършва ежемесечно оценка на натрупаните от началото на годината обеми вътрешнообщностна търговия със стоки от лицата, регистрирани за целите на Закона за данък върху добавената стойност, които нямат задължение за деклариране по система Интрастат и при наличие на данни им определя текущо задължение на Интрастат оператори.

Интрастат операторите подават регистрационен формуляр за всеки търговски поток заедно с подаване на първа Интрастат декларация.

От съществено значение са и двете понятия – стойност и статистическа стойност. Стойност е стойността на стоките предмет на изпащанията или пристиганията. Статистическа стойност е стойността е стойността на стоките увеличена с разходите по транспорт и др. подобни.

Приложение Заповед на Председателя на НСИ за праговете за 2020 година.

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 3АПОВЕД № РД-05-679 от 3 октомври 2019 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки нареждам:

І. Определям праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2020 г., както следва:

  1. За поток „Изпращания“ – 290 000 лв.
  2. За поток „Пристигания“ – 470 000 лв.

ІІ. Определям праговете за статистическа стойност по системата „Интрастат“ за 2020 г., както следва:

  1. За поток „Изпращания“ – 15 800 000 лв.
  2. За поток „Пристигания“ – 7 600 000 лв.

ІІІ. Определям праг за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата „Интрастат“ за 2020 г. – 390 лв.

ІV. Определям видовете данни, които подлежат на деклариране по системата „Интрастат“ за 2020 г., както следва:

1.Код на стоката. 2. Държава членка партньор: а) изпращания – държава членка на получаване; б) пристигания – държава членка на изпращане. 3. Държава на произход (при пристигания). 4. Вид на сделката. 5. Условия на доставка. 6. Вид транспорт. 7. Националност на транспортното средство. 8. Регион на: а) произход (при изпращания); б) потребление (при пристигания). 9. Нето тегло – килограми. 10. Количество по допълнителна мярка. 11. Стойност. 12. Статистическа стойност.

Източник: Profiasset

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *