Услуги по абонаментно счетоводно обслужване

Текущо осчетоводяване на всички стопански операции и обработка на всички първични счетоводни документи, свързани с търговската Ви дейност – документи по покупки, продажби, банкови документи – извлечения от банкови сметки, подготовка на платежни нареждания към контрагенти и Републиканския бюджет (РБ) Националния Осигурителен Институт(НОИ) – чрез Интернет банкиране. Съдействие при действие от Ваша страна за кредитиране от Банкови институции. Консултации свързани със Счетоводни, Осигурителни и Трудово-правни казуси.

Текущо осчетоводяване на документи свързани с Дълготрайни Активи (ДА) – заприхождаване, отписване, създаване на Счетоводен и Данъчен амортизационен план и начисляване на амортизации.

Документи свързани със Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – изготвяне и подаване по електронен път в определените нормативни срокове на месечни справки-декларации, дневници за покупки и продажби, VIES и ИНТРАСТАТ декларации, ако е необходимо. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Ползване на всички електронни услуги предлагани от НАП и други институции, чрез електронен подпис.