Допълнителни административни услуги

Представителство и/или съдействие при ревизии и проверки от органи на НАП, НОИ и други държавни институции. Регистрация и Пререгистрация на фирма в Агенцията по Вписванията(АВ).

Представяне и публикуване на Годишни Финансови Отчети(ГФО), Годишни Данъчни Декларации(ГДД) по Закона за Корпоративното Подоходно Облагане(ЗКПО) и Закона за Облагане на Доходите на Физическите Лица(ЗОДФЛ), както и годишните статистически форми на Националния Статистически Институт(НСИ).