Обслужване във връзка с Труд и Работна Заплата (ТРЗ) и свърано с тях осигуряване

✔️ Текущо начисляване на работни заплати и осигуровки за осигурителните фондове, както и Данък Общ Доход (ДОД) и свързаните с тях ведомости за заплати, чрез използване на специализиран софтуер за ТРЗ.

✔️ Изготвяне на трудови договори, както и свързани с тях допълнителни споразумения за изменението и заповеди за прекратяването им, както и подаване на съответните Уведомления и Декл.1 и Декл.6 към НАП по електронен път в нормативно установените срокове съгласно нормативните актове.

✔️ Изготвяне и поддържане на трудови досиета за назначените и напуснали от фирмата служители.

✔️ Обработка на болнични листове, документи свързани с пенсиониране – УП-2; УП-3; трудови книжки, изготвяне на удостоверения, служебни бележки на персонала и сметки за изплатени суми.

✔️ Изготвяне на ведомости за заплати, фишове и рекапитулации.

✔️ Съставяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета, свързани с дължимите данъчни и осигурителни вноски.