Счетоводство на търговски дружества с изцяло земеделска дейност и земеделски производители

✔️ отчитане себестойността на земеделската продукция по засети култури, съгласно действщите счетоводни стандарти;

✔️ отчитане на взаимоотношенията, свързани с наемането и ползването на земеделски земи(ренти);

✔️ отчитане на субсидиите, получавани от правителството и европейски програми;

✔️ детайлно отчитане на незавършеното производство при есенниците и пролетниците – количества използвани материали – семена, торове, препарати, горива и др.;

✔️ отчитане на дейността на земеделските производители;

✔️ отчитане на трайни насаждения и разходи по създаването им.