Система ИНТРАСТАТ – организация на работа, ред за прилагане и обхват

Система ИНТРАСТАТ – организация на работа, ред за прилагане и обхват Системата Интрастат е въведена от 01.01.2008 г. Тя е регламентирана с Наредба Н-4/21.12.2007 издадена от Министъра на финансите. Тя обхаща вътрешнообщностните пристигания или изпращания на стоки между държави членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Задължение на лицата да подават годишни или месечни интрастат декларации е когато [...]