ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО или НСС 13

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО или НСС 13 Основни показатели, които характеризират финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, на които би трябвало да се обръща необходимото  внимание. Видове показатели за финансово-счетоводен анализ са: Показатели за рентабилност; показатели за ефективност; показатели за ликвидност; показатели за финансова автономност; показатели за обращаемост на материалните [...]

Как да разберем дали бизнеса, който развиваме е печеливш?

Как да разберем дали бизнеса, който развиваме е печеливш? Един от показателите за това е маржът на печалбата от него. Този показател отразява рентабилността на даден бизнес и неговата доходност. Маржът на печалбата представлява отношение на печалбата (брутна, оперативна или нетна), като процент от приходите от продажби. Показателят отразява също и каква част от приходите [...]

Особености и задължение за подаване на VIES-декларация

Особености и задължение за подаване на VIES-декларация Value Added Tax Information Exchange System или така наречената VIES-декларация в превод на български – Информационна система за обмяна на ДДС информация между държави членки на Европейския съюз. В българското законодателство е регламентирано в ЗДДС по точно чл.125, ал.2: “Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни [...]

Система ИНТРАСТАТ – организация на работа, ред за прилагане и обхват

Система ИНТРАСТАТ – организация на работа, ред за прилагане и обхват Системата Интрастат е въведена от 01.01.2008 г. Тя е регламентирана с Наредба Н-4/21.12.2007 издадена от Министъра на финансите. Тя обхаща вътрешнообщностните пристигания или изпращания на стоки между държави членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Задължение на лицата да подават годишни или месечни интрастат декларации е когато [...]

Съвети при избор на счетоводен софтуер

Съвети при избор на счетоводен софтуер В съвременната счетоводна отчетност използването на счетоводен софтуер е предимство и облекчение на труда на всеки счетоводител. Поради това възниква този въпрос, а именно как да изберем най-подходящия счетоводен софтуер и да го използваме в ежедневната си дейност като счетоводители. В настоящият момент има много и разнообразни софтуери, без [...]

Основни счетоводни съвети за малкия бизнес

Основни счетоводни съвети за малкия бизнес За много собственици на бизнес управлението на финансите е най-страшният аспект от притежаването на бизнес. Ако не знаете как да поддържате финансите си в ред, може да изпаднете в сериозни финансови затруднения. За щастие, уменията за управление на пари могат да бъдат научени, дори ако никога досега не сте [...]

Особености при счетоводната отчетност на земеделски дружества и производители

Особености при счетоводната отчетност на земеделски дружества и производители Особеностите при отчетността са обосновани, поради характера и спецификата на самата производствена дейност. Това се дължи на продължителността на производствения процес т.е. началото на влагането на суровини, материали, труд и други разходи до получаването на готовия продукт, чиято продължителност варира от шест до девет месеца в [...]

История на счетоводството

История на счетоводството Историята на счетоводството е на хиляди години и може да бъде проследена до древните цивилизации. Ранното развитие на счетоводството датира от древна Месопотамия и е тясно свързано с развитието на писането, преброяването , парите и системите за ранен одит от древните египтяни и вавилонци . По времето на Римската империя правителството е [...]